venlogo                                                                                         

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vedtægter 

§ 1   NAVN
Foreningens navn er LIUFs Venner (Lundergård Idræts- og Ungdomsforenings Venner)

§2   FORMÅL
Foreningens formål er gennem aktiv virksomhed at fremskaffe økonomiske midler, samt at videregive disse til LIUF for at styrke motions- og konkurrenceidrætten.

§ 3  MEDLEMSRET
Adgang til at blive medlem har alle, der viser interesse for foreningens formål, samt ønsker at medvirke til at fremme dette.

§ 4  KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5  UDMELDELSE
Udmeldelse sker skriftlig til bestyrelsen. Er et medlem valgt til en funktion i foreningen, kan vedkommende ikke udmelde sig og fortsat varetage opgaven. Eventuel ophør af medlemsskab i LIUF betinger ikke udmeldelse af LIUFs Venner.

§ 6  GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års første kvartal og skal varsles 14 dage forud på LIUF's hjemmeside.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig fremsender ønske herom med angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Der kan under generalforsamlingen kun behandles de på fremsendte dagsorden anførte sager.
Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles mindst 14 dage forud.
Bestyrelsen vælges for en et-årig periode.
Den valgte dirigent afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Dagsorden ved ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning (fremlæggelse af regnskab)
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
7. Eventuelt
Enhver  lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændring kan kun foretages på generalforsamling og kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.Personvalg sker skriftligt, når et medlem forlanger det.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Regnskaber og indkomne forslag er fremlagt til gennemsyn hos formanden 3 dage før generalforsamlingen.

 

7.  BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af formand, næstformand og 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Til suppleanter for bestyrelsen vælges eventuelt 1-2 personer. Bestyrelsen vælges for en et-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en kasserer, og en sekretær.

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår udenfor tur, indtræder en eventuel suppleant. Hvis en sådan ikke findes, supplerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsen skal føre medlemsprotokol, korrespondanceprotokol, og kassebog, ligesom den er ansvarlig for foreningens midler og skal påse, at foreningens vedtægter overholdes.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede, heraf formand eller næstformand. Ved beslutningsprocesser, hvor der er stemmelighed, er det formandens/næstformandens stemme, der er afgørende.
Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. Låneoptagelse skal godkendes af bestyrelsen.

8.  FORMANDEN
Såfremt formanden afgår uden for tur, rykker næstformanden op som formand i resten af valgperioden, hvorefter suppleanten indtræder som bestyrelsesmedlem. Sker ændringen i første halvdel af valgperioden, skal der ske valg af ny suppleant ved næste ordinære generalforsamling.

9.  OPGAVER
Bestyrelsen skal planlægge og i foreningens navn arrangere aktiviteter for at skaffe økonomiske midler til anvendelse jfr. 2.
Bestyrelsen kan i forbindelse med anførte aktiviteter nedsætte udvalg, der også kan omfatte medlemmer ud over bestyrelsen, ligesom frivillige hjælpere kan medinddrages under afvikling af arrangementerne.

10. REGNSKAB OG REVISION
Foreningens rengnskabsår er kalenderåret.

Til at revidere foreningens regnskaber vælges der på ordinær generalforsamling 2 revisorer for en 2-årig periode samt 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode. Revisor ved LIUF er valgbar i denne forbindelse. Revisoren har ret til at revidere regnskaberne når som helst. Årsregnskaberne skal være revisoren i hænde senest primo februar og skal være tilbagesendt senest 3 dage før generalforsamlingen.

11.  AKTIVER
Foreningen skal til stadighed have en kassebeholdning, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Beløb ud over arbejdsbeholdning overføres til LIUF efter aftale mellem LIUF og LIUFs VENNER.

12.  OPHØR
Foreningen kan bringes til ophør ved en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 flertal af stemmeberettigede medlemmer. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere. Den anden generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Foreningens aktiver skal ved ophør overføres til LIUF.
Såfremt LIUF er ophørt på dette tidspunkt overføres nævnte aktiver til Folkeoplysende aktiviteter.

§ 6 punkt 6 og  § 7 er ændret ved ordinær generalforsamling den 14. marts 1991

§ 6, 2. afsnit, og § 6, punkt 6, samt § 10 er ændret ved ordinær generalforsamling den 1. marts 2003.

§ 6, 7, 10 og 12 er ændret ved ordinær generalforsamling den 4. marts 2017