Nyheder

Afdelingsmøder

Se datoer for afdelingsmøder under menupunkt Hovedforening - Generalforsamlinger. Alle afdelinger afholder et medlemsmøde inden foreningens generalforsamling.

 Indkaldelse til generalforsamling

 Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag den 26. februar kl. 19.00 i Lundergårdhallens mødelokale eller caf. med spisning fra kl. 18.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Ledelsens og afdelingernes skriftlige beretninger og visioner for fremtiden – suppleret med et kort mundtlig indlæg fra ledelsen.
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber og hovedforeningens budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Afstemning om forslag til personvalg fremsat af ledelsen – jf. § 8 stk. 5.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
8. Godkendelse af afdelingernes forslag til udvalg.
9. Eventuelt.

Yderligere information:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.
Beretninger og visioner for hovedforeningen og de enkelte afdelinger bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.
Regnskaberne for hovedforeningen og de enkelte afdelinger vil være tilgængelige for foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen på kontoret i Lundergårdhallen.